top of page

כתבות ומאמרים מאת יוסף רייטן שפורסמו בעיתונות הכלכלית והמקצועית

החלפת שמאי? תן גילוי 

עיתון גלובוס, מאת יוסף רייטן , 24.08.2008

 

האם חלה חובת גילוי דבר החלפתו של שמאי ששומותיו מצורפות לדו"חות הכספיים? תקp שמאות מס'17 ,"גילוי מינימלי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווחים כספיים",מטיל על שמאי המקרקעין חובת גילוי מוגברת לגבי פרטים שיש להם חשיבות לנכס הנישום, ורלוונטיות להערכת השווי. חשוב לדעת, שחלק מהמידע שהשמאי נדרש לגלותו נמצא רק ברשות התאגיד המדווח, ולכן קיימת חשיבות רבה בהעברת המידע לשמאי ובאמצעותו אל ציבור קוראי הדו"חות.

01

רישום משכנתא - האם מהווה מימוש לצורך החבות בהיטל השבחה?

עיתון גלובוס, מאת יוסף רייטן 17.06.2008

 

ובעקבות כך, האם האשראי הבנקאי המגובה בנכסי נדל"ן סובל  כיום מתת בטחונות?

הסוגיה שבכותרת תלויה ועומדת כיום בפני בג"צ (7009/04) - עיריית הרצליה ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה והנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין.

02

חשבונאות נדל"ן 2007, שקוף יותר, הגון יותר

עיתון The Marker, מאת יוסף רייטן , 06.10.2006

 

03

תקן שמאות מס' 18

וועדת התקינה של מועצת השמאים, יוסף רייטן (יו"ר וועדת המשנה לתקן 18), 10.09.2006

 

בדבר גילוי  מינימלי ושיטות עבודה בעבודות שמאות מקרקעין המבוצעות עבור נכסי הנדל"ן של "קרנות השקעה במקרקעין" ("ריט"),  REIT- Real Estate Investmnt Trust     

04

תקן שמאות מס' 17

וועדת התקינה של מועצת השמאים, יוסף רייטן (יו"ר וועדת המשנה לתקן 17), 10.09.2006

גילוי מינימלי נדרש בעבודות שמאות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווחים על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968

05

היתה תמ"א? - מספר 3, כמשל

מקרקעין וערכם, בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל, מאת יוסף רייטן, 12.2004

עצות לנפגע ומדריך לתובע - האפשרות לתביעה בגין השפעה וודאית. 

06

07

גורם המושע ההסתברותי בבית המשותף

כתב העת מקרקעין,  מאת יוסף רייטן, 5/2/2023

bottom of page